قابل توجه مراجعین محترم:

بر اساس موارد ذکر شده ممکن است وجوه نقدی از مراجعه کنندگان اخذ شود:
۱- سقف تعهد بیمه اعلام شده در برگ معرفی نامه سازمان طرف قرارداد صد درصد نباشد
۲- درصد فرانشیز در معرفی نامه سازمان طرف قرارداد قید شده باشد
۳- موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان های طرف قرارداد وجود داشته باشد
۴- جهت کسب اطلاع بیشتر با امور قرارداد با بیمه ها با در مانگاه تماس حاصل فرمائید.
۵- پذيرش بيمه هاي فوق منوط به پذيرفتن پزشك در مطب مي باشد